Blog

23
6
e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamı GİB Tarafından Genişletildi
 • Admin
 • 4958 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • E-Fatura , Nebim V3 , Nebim Winner

454 Sıra Numaralı VUK Tebliği'nde, daha önce 421 Sıra Numaralı VUK Tebliği'ne göre e-Fatura ve e-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletilmiş olup ihracat faturalarında da e-Fatura zorunluluğu getirilmiştir.

e-Fatura ve e-Defter Uygulama Kapsamı

454 Sıra Numaralı VUK Tebliği'ne göre;

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
 • Ayrıca, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçmemelidir.
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11.inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/Genislemevukdegisiklikvertebtaslak.htm

8
10
Nebim, E-Fatura Uygulamasına Hazır.
 • Admin
 • 5873 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • E-Fatura , Nebim V3 , Nebim Winner
Nebim; elektronik fatura kapsamına giren mükelleflerin alım ve satım işlemlerine ilişkin fatura işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından öngörülen standartlarda ve düzende yapabilmelerini sağlamak üzere, Nebim V3 ve Nebim Winner yazılımları için e-fatura uygulamalarını hazırladı.

e-Fatura Hakkında Bilinmesi Gerekenler

e-Fatura uygulamaları, tanımlanan standartlara uygun e-faturaların tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır. e-Fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, GİB sisteminde kayıtlı kullanıcılardan e-fatura alabilir, gönderilen veya alınan e-faturaları bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

 • 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar, 01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak başvurmak ve 31/12/2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alım yapanlar için 25 Milyon TL, ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alım yapanlar için 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

e-Fatura uygulamasından yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mükelleflere sunduğu üç farklı yöntem bulunmaktadır:

 • Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portal Yöntemi: Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. Mükellefler, GİB'in sağladığı bu portal alt yapısını kullanarak faturalarını portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sistemlerinde (Nebim V3 ya da Nebim Winner) Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup portal hesaplarına yükleyebilirler.
 • Özel Entegrasyon Yöntemi: Bu yöntemde, GİB'den özel izin alan entegratör firmaların GİB ve mükellef arasında aracı olarak e-fatura işlemlerini yürütmeleri öngörülmüştür. Mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık'tan özel entegrasyon izni almış bu kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Özel entegrasyon izni için başvuran mükelleflerin testleri devam etmekte olup, testlerini başarı ile tamamlayarak Başkanlık'tan özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinden yayınlanmaya başlanmıştır.
 • Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi: Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7x24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönteme başvuran mükellefler başvuru dilekçelerinde e-fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istediklerini belirmek zorundadırlar. Mükellefler isterler ise başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükellefler faturalarını GİB portal üzerinden düzenlemek zorundadırlar.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne 2013 takvim yılı sonuna kadar e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellefler için son başvuru tarihi 01/09/2013 olarak açıklanmıştır. Başvurusu olumlu sonuçlanan mükelleflerin, e-faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının doğruluğunu ve değişmezliğini garanti altına alacak olan Mali Mühür Sertifikasını da almaları gerekmektedir.

Nebim'in e-Fatura Uygulamaları

Nebim; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura Portal Yöntemini destekleyen e-fatura çözümünü sunmaktadır. Bu çözüm hem Nebim V3, hem de Nebim Winner ürünleri için lisanslanmakta ve NebimExtra (versiyon güncelleme ve destek) anlaşması yapan firmalara özel fiyat avantajı ile sunulmaktadır.

Ayrıca, GİB'in mükelleflere sunduğu diğer e-fatura yöntemleri de Nebim'in ürün geliştirme yol haritasında değerlendirilmekte olup, özel entegratör firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.

Nebim V3 e-Fatura

Nebim V3 e-Fatura uygulaması sayesinde;

e-Faturalar GİB portaline gönderilebilir.

Nebim V3'deki müşteri kartlarında e-faturaya tabi olan müşteriler için "E-Faturaya Tabidir" seçeneği seçilerek vergi numarası girilir ve bu sayede bu müşterilere kesilen faturalar print edilmeyerek e-fatura formatında GİB portaline gönderilebilir.

Daha önce kayıtlı olmayan firmaların fatura kesme esnasında e-fatura kapsamında olup olmadığını anlayabilmek için GİB web sitesinden e-faturaya kayıtlı firmaların bilgileri xml formatında Nebim V3'e alınabilir. Bu sayede her hangi bir kişi ya da firmaya fatura kesilirken TC Kimlik Numarası ve Vergi Numarası kontrolü otomatik yapılarak işlem yapılacak kişinin/firmanın e-fatura kapsamında olup olmadığı kontrolü yapılır.

Nebim V3'deki müşteri kartlarında Barkod Tipi seçilerek, bu müşteri için oluşacak e-faturalarda ürün kodu olarak bu barkodun gitmesi sağlanır. Bu sayede aynı ürün için alıcı ve satıcıların farklı kodlar kullanması sebebiyle Nebim V3'te bu kodların farklı barkod tipleri oluşturularak saklanması ve e-fatura entegrasyonu esnasında otomatik eşleştirme yapılabilmesi sağlanmış olur.

Nebim V3 e-fatura işlemleri menüsünden "Oluşturulmuş E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder" seçeneği ile hazırlanması istenen faturalar filtrelenir.

Filtrelenen faturalar seçim ekranı ile tekrar kontrol edilip, işaretlendikten sonra kaydedilir.

Kontrol edilen faturalar "Nebim E-Fatura" programı "Dosya Gönder" seçeneği ile işaretlenerek GİB portaline gönderilmek üzere .zip paketleri oluşturulması sağlanır.

"Nebim E-Fatura" programı ile oluşturulan paketler, GİB portalinde yer alan "Fatura Yükleme" bölümünden seçilerek yüklenir.

e-Faturalar GİB portalinden alınabilir.

GGİB portalinde size kesilen faturalar işaretlenir ve "indir" tuşuna basılarak. Nebim V3'e yüklenmek üzere bir dizine kaydedilir.

"Nebim E-Fatura" programı "Dosya Al" seçeneği ile Portal'dan gelen fatura dosyalarının Nebim V3 formatına dönüştürülmesi sağlanır.

Okunan faturalar içerisinde Gönderici firma tarafından eklenen Alıcı ve Satıcı barkodları var ise Nebim V3 içerisinde kayıtlı olan barkodlar kontrol edilerek ilgili madde kodu eşleştirilir.

Ürün kodu tanıma: Program, e-fatura içerisindeki alıcı barkodlarına bakar, Nebim V3'te karşılığı var ise bu kodu işler, karşılığı yok ise satıcı barkodlarına bakar. Eğer her iki barkod alanındaki verinin karşılığı yok ise ürün kodunu ekranda listeler ve kullanıcının ürün bilgisi seçmesini sağlar.

Tedarikçi tanıma: Gelen dosya içerisindeki Vergi Kimlik numarası okunarak tedarikçi kartı ile eşleştirilir.

Nebim V3 e-fatura işlemleri menüsünden "Gelen E-Faturaları Kabul Et" seçeneği seçilerek GİB portalin'den indirilen e-faturaların Nebim V3'e alınması sağlanır.

Nebim V3 için geliştirilen e-fatura uygulaması, Nebim V3'ün 13.05.1027 versiyonunu ya da daha yeni bir versiyonunu gerektirmektedir.

Nebim Winner e-Fatura

Nebim Winner e-fatura uygulaması sayesinde;

e-Faturalar GİB portaline gönderilebilir.

Nebim Winner Programın da e-fatura uygulaması ile ilgili yapılan çalışmaların başında Genel Parametreleri Değiştir alanına E-Fatura Ön Kod alanı açılmıştır bu alana alfabet 3 hane giriş yapılmalıdır bu alfabetik alan tamamen firmanın kendi belirleyeceği alandır. e- fatura Seri Numarasının ilk 3 hanesini bu alandan alacaktır.

Nebim Winner'daki müşteri kartlarında e-faturaya tabi olan müşteriler için "E-Faturaya Tabidir" seçeneği seçilerek vergi numarası girilir ve bu sayede bu müşterilere kesilen faturalar print edilmeyerek e-fatura formatında GİB portaline gönderilebilir.

Daha önce kayıtlı olmayan firmaların fatura kesme esnasında e-fatura kapsamında olup olmadığını anlayabilmek için GİB web sitesinden e-faturaya kayıtlı firmaların bilgileri xml formatında Nebim Winner'a alınabilir. Bu sayede her hangi bir kişi ya da firmaya fatura kesilirken TC Kimlik Numarası ve Vergi Numarası kontrolü otomatik yapılarak işlem yapılacak kişinin/firmanın e-fatura kapsamında olup olmadığı kontrolü yapılır.

Nebim Winner' da bulunan stok kartlarında, Barkod alanında Firma kodu seçilerek, bu müşteri için oluşacak e-faturalarda ürün kodu olarak bu barkodun gitmesi sağlanır. Aynı ürün için alıcı ve satıcılar farklı barkodlar kullansa bile Nebim Winner da bu barkodların saklanması ve e-fatura entegrasyonu esnasında otomatik eşleştirme yapılarak ürün kodunun bulunması sağlanır.

Nebim Winner içerisin de e-faturaya tabi olan müşteriye fatura düzenlemek istediğimizde fatura programlarımızda e-fatura seri no alanı gelecektir bu alanda sistem otomatik olarak seri numarası üretecektir ÖRN:GIB2013000000001

Nebim Winner e-fatura işlemleri menüsünden "E-Fatura Gönder" seçeneği seçilerek kesilmiş olan faturaların e-fatura formatına dönüştürülerek seçilen bir klasöre kopyalanması sağlanır.

Oluşturulan fatura dosyalarının "Nebim E-Fatura" programı "Dosya Gönder" seçeneği ile ilgili klasörden seçilerek GİB portaline gönderilmek üzere dosya oluşturulması sağlanır.

"Nebim E-Fatura" programı ile oluşturulan dosya GİB Portalinde "Fatura Yükleme" bölümünden seçilerek yüklenir.

e-Faturalar GİB portalinden alınabilir.

GİB portalinde size kesilen faturalar işaretlenir ve "indir" tuşuna basılarak. Nebim Winner'a yüklenmek üzere bir dizine kaydedilir.

"Nebim E-Fatura" programı "Dosya Al" seçeneği ile Portal'dan gelen fatura dosyalarının Nebim Winner' formatına dönüştürülmesi sağlanır.

Nebim Winner e-fatura işlemleri menüsünden "E-Fatura Al" seçeneği seçilerek e-faturaların Nebim Winner'a alınması sağlanır.

Nebim Winner için geliştirilen e-fatura uygulaması, Nebim Winner'ın 01/10/2012 versiyonunu ya da daha yeni bir versiyonunu gerektirmektedir.

Nebim'in e-fatura uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

29
8
Nebim e-Fatura Uygulaması Webcast'ini Gerçekleştirdi
 • Admin
 • 3190 Görüntülenme
 • 0 Yorum
 • E-Fatura , Nebim V3 , Nebim Winner

Nebim; elektronik fatura kapsamına giren mükelleflerin alım ve satım işlemlerine ilişkin fatura işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından öngörülen standartlarda ve düzende yapabilmelerini sağlamak üzere, Nebim V3 ve Nebim Winner yazılımları için e-Fatura uygulamalarını hazırladı.

Bu Webcast'te Nebim ERP Ürün Yöneticisi Abdullah Bekmezci, sizlere Nebim'in hem Nebim V3 hem de Nebim Winner için geliştirmiş olduğu e-Fatura çözümlerini tanıttı.

Nebim'in e-Fatura çözümleri ile ilgili sorunuz olur ise sonrasında Nebim müşteri temsilciniz veya destek sorumlunuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Katılımınız için teşekkürler.

 • Ender Mağazaları
 • ARC Mağazaları
 • Picasso AVM
 • Morven
 • İpekyolu Optik Saat